FROMAS® : Front Office Management System

โปรแกรมบริหารงานส่วนหน้า

FROMAS® : Front Office Management System

            FROMAS เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมระดับมืออาชีพ  ที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ  ของการบริหาร
  จัดการโรงแรม ภายในโปรแกรม FROMAS จะครอบคลุมการทำงานในส่วนหลักคือ การจองที่พัก การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า
  งานแม่บ้าน รวมถึงการเก็บประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า

คุณสมบัติโดยทั่วไป

1. ระบบการจองห้องพัก
      ระบบการจองห้องพักของ FROMAS เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บประวัติการจองห้องพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบเป็นหมู่คณะนอกจากนี้  ระบบยังสามารถคำนวณปริมาณห้องว่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และจะแจ้งเตือนเมื่อมีการรับจองห้อง หรือขายห้องในปริมาณที่มากกว่าห้องที่เหลืออยู่ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการรับจองห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาในการรับจองห้องพักมากกว่าปริมาณห้องพักที่มีอยู่จริง

2. ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพัก
       ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพักของ FROMAS จะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกและปรับปรุงแก้ไขรวมถึงตรวจสอบประวัติลูกค้าที่เคยเข้าพักได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลา เป็นการเพิ่มความประทับใจในการรับบริการของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างมาก

3.  ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้า
        ระบบการจัดการด้านบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆของ FROMAS ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบหรือพิมพ์ใบรายการสรุปค่าใช้จ่าย(Guest Folio) ได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยลดระยะเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าที่เข้าพักได้เป็นอย่างมาก

4.  ระบบงานแม่บ้าน
       ระบบงานแม่บ้านของ FROMAS จะช่วยแสดงให้เห็นถึงสถานะของห้องพักแต่ละห้อง ว่ามีความพร้อมที่จะให้บริการหรือไม่ ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของห้องโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน ระบบจะส่งข้อมูลสถานะของห้องนั้น ๆ ไปยังฝ่ายตอนรับ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดการผิดพลาดในการให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างมาก

5.  ระบบประวัติการเข้าใช้บริการของลูกค้า
        ระบบการจัดเก็บประวัติการใช้บริการของ FROMAS ช่วยในการจัดเก็บประวัติการเข้าพักของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ ทำให้ทางโรงแรมสามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการ รวมถึงความต้องการพิเศษต่าง ๆ ของลูกค้าแต่ละท่านได้ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการบริการแก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now